Montessori pedagogika podporuje prirodzenú túžbu učiť sa

Montessori pedagogika je celosvetovo uznávaná metodická sústava, ktorú naša súkromná  škola aplikuje do výučbového procesu. Je dômyselnou kombináciou filozofie rozvoja dieťaťa a konkrétnych praktických postupov s pomôckami.

Montessori pedagogika uznáva jednoduché  motto – Pomôž mi, aby som to dokázal sám. Pretože ak výchova formuje dieťa do sebavedomej, tvorivej a slobodne uvažujúcej osobnosti, tak je prirodzené, že dieťa si tieto charakteristiky uchová aj v dospelom veku.

Montessori pedagogika prináša aj zmenu vo vzťahu učiteľ – žiak. Učiteľ má byť akýmsi pomocníkom a sprievodcom dieťaťa. Pozoruje ho a je mu kedykoľvek nápomocný v procese samostatného učenia sa.

Montessori pedagogika motivuje k spoznávaniu

Montessori pedagogika je učenie hrou. Pretože dieťa spontánne siaha po istej aktivite na základe konkrétnych pohnútok. Na danú činnosť sa maximálne sústredí a pritom sa vzdeláva. 

Montessori pedagogika nás učí, že ak má dieťa bezprostrednú skúsenosť s aktivitou, tak je schopné si naučenú informáciu lepšie zapamätať. Keďže dieťa sa venuje činnosti, ktorú si samo zvolilo a je v nej úspešné, a to ho motivuje k ďalšiemu spoznávaniu, pri ktorom môže uplatniť svoje prirodzené vlastnosti ako spontánnosť, sústredenosť, sebaovládanie či kreativitu.

A čo je dôležité, dobrým pozorovaním možno už v ranom veku odhadnúť jeho nadanie a talenty. Uznávame nielen montessori pedagogiku, ale aj domáce vzdelávanie, zážitkové vzdelávanie a homeschooling na Slovensku je aj priateľský a na vzájomnom rešpekte vystavaný vzťah pedagóg – dieťa. Dôležitým aspektom, ktorý montessori pedagogika vyznáva, je maximálna podpora schopnosti lektora/učiteľa k pozitívnej motivácii dieťaťa.

Montessori pedagogika pod dohľadom skúsených lektorov

Montessori pedagogika je výsledkom celoživotnej práce talianskej pedagogičky a lekárky Marie Montessori, ktorá kládla veľký dôraz na spojenie duševnej (rozvoj intelektu) aj telesnej (pohybovej) aktivity.

Vychádzala z jednoduchého záveru – úspešné učenie má vychádzať z vlastnej skúsenosti, t. j. z konkrétneho poznania a manipulácie s predmetmi. Montessori pedagogika ponúka deťom správne intelektuálne podnety v správnom čase a v správnej forme. Jej cieľom je podporovať u detí prirodzenú túžbu učiť sa. Montessori pedagogika prepája jednotlivé predmety tak, aby dieťa prirodzene pochopilo súvislosti.