Zážitkové vzdelávanie – vzdelávanie, ktoré ostáva

Zážitkové vzdelávanie vychádza z humanistickej psychológie. Veľký dôraz kladie na rozvoj dieťaťa ako jedinečnej osobnosti, s dôrazom na podporu jeho sebarealizácie a akceptovanie jeho charakteristík.

Zážitkové vzdelávanie je založené na osobnej angažovanosti a iniciatíve dieťaťa, s dôrazom na zachovanie prirodzenej radosti pri vzdelávaní. Nemecký filozof a pedagóg Hahn konštatoval, že zážitky možno do istej miery podporovať, vytvárať pre ne vhodné podmienky a tým usmerňovať rozvoj osobnosti. A to je práve jeden z cieľov, ktorých sa pridŕža naša súkromná škola..

Prečo zážitkové vzdelávanie?

Zážitkové vzdelávane možno vyjadriť aj základnou tézou srdce – ruka – rozum, kde srdce je zážitok, ruka aktivita/činnosť a rozum predstavuje intelekt umožňujúci učenie.

Zážitkové vzdelávanie dbá na skúseností a na vytváranie subjektívne prežívaných javov.

V Enjoy School veríme, že zážitkové vzdelávanie je obrovským zdrojom osobných skúseností, ktoré utvárajú duševné bohatstvo každého dieťaťa. Je dôležité poznamenať, že zážitkové vzdelávanie preberá na seba jednotlivé znaky zážitku, t. j. nenahraditeľnosť,  jedinečnosť okamihu, individuálne prežívanie, intencionálnosť, neprenositeľnosť a komplexnosť. Usilujeme sa, aby zážitkové vzdelávanie pod dohľadom našich skúsených lektorov bolo čo najpozitívnejším zážitkom, ktorý vedie k pocitom uspokojenia a úspechu, a ktorý je zároveň dôležitým stimulom k ďalšiemu vzdelávaniu sa.

Zážitkové vzdelávanie uznáva tvorivosť, intuíciu aj efektívnu komunikáciu

Zážitkové vzdelávanie – to je aktívne zapojenie dieťaťa do edukačného procesu, ktorý mu napomáha rozvíjať tvorivosť, spoznávať nové veci, byť empatický, vedieť vyjadriť vlastné postoje a emócie, rešpektovať názory ostatných a pod. Zážitkové vzdelávanie dopĺňame modernými a overenými medzinárodnými metodikami (Brick by Brick, Helen Doron English, Hejného metóda, Scratch a i.).

Naši kvalifikovaní lektori dbajú, aby žiaci neboli len pasívnymi prijímateľmi informáciami, ale aby sa tvorivo a iniciatívne zúčastňovali na procese výučby a aby boli schopní intuitívne uvažovať. Zároveň podnecujú efektívnu a otvorenú komunikáciu. Dôraz kladieme aj na prácu v malých skupinkách (max. 10 detí), čím je podporovaná zodpovednosť a spolupráca (tímovosť), ale zároveň aj výchova k tvorivosti, čiže k zdravému sebavedomiu, aktivite i samostatnosti.